સ્કોર: ટાર્ગેટ, Nvidia, અને વધુ સ્ટોક્સ કે જે અઠવાડિયાને વ્યાખ્યાયિત કરે છે

Source link

Read also  ઇટ્સ મે ઇન રોમઃ અ ટાઈમ ટુ રિવર, એન્ડ ફિયર, ફાવા બીન્સ