રાજ્યના ધારાસભ્યો ટેક્સાસ એટર્ની જનરલ પેક્સટન સામે મહાભિયોગની કાર્યવાહી શરૂ કરે તેવી અપેક્ષા છે.

રાજ્યના ધારાસભ્યો ટેક્સાસ એટર્ની જનરલ પેક્સટન સામે મહાભિયોગની કાર્યવાહી શરૂ કરે તેવી અપેક્ષા છે.

Source link

Read also  કેવી રીતે યુક્રેને બખ્મુતમાં ગતિને ઉલટાવી