બેલ્ગોરોડ: રશિયન અર્ધલશ્કરી જૂથ વધુ ઘૂસણખોરીનું વચન આપે છે

મોસ્કો કહે છે કે તેણે દરોડાને પાછું ખેંચ્યું હતું અને તેની સરહદમાં વધુ ઘૂસણખોરી માટે કઠોર જવાબ આપવાનું વચન આપ્યું હતું.

Source link

Read also  ટ્રમ્પના ઘૃણાસ્પદ પાત્રે ઈ. જીન કેરોલનો કેસ કર્યો