ટેક્સાસ સ્કૂલ શૂટિંગના એક વર્ષ પછી ઉવાલ્ડે પરિવારો જવાબો માટે લડે છે

Source link

Read also  વિશ્વ કપ LA માં બ્રાન્ડ લોન્ચ સાથે FIFA સાથે માર્કર નીચે મૂકે છે