જાના ફ્રેશપેટ ખાતે પ્રોક્સી ફાઈટની તૈયારી કરે છે

એક્ટિવિસ્ટ રોકાણકાર પેટ-ફૂડ કંપનીના બોર્ડ માટે ચાર ડિરેક્ટરની નિમણૂક કરવાની યોજના ધરાવે છે.

Source link

Read also  રાજાના રાજ્યાભિષેકને તેની માતાની સાથે સાથે જુઓ