કર્ટ કોબેન: નિર્વાણના ફ્રન્ટમેન દ્વારા તોડવામાં આવેલ ગિટાર લગભગ $600,000માં વેચાય છે

નિર્વાણના ફ્રન્ટમેન દ્વારા નાશ પામેલા કાળા સ્ટ્રેટોકાસ્ટર પર બેન્ડના ત્રણેય સભ્યો દ્વારા સહી થયેલ છે.

Source link

Read also  નાણાકીય સેવાઓ રાઉન્ડઅપ: માર્કેટ ટોક