અહેવાલો કહે છે કે રજા માટે બ્રેક કરતા પહેલા કોંગ્રેસ સોદો કરવાની નજીક છે

વાટાઘાટકારો સંભવિત સોદાની નજીક છે, યુએસ મીડિયા અહેવાલ, રજાના સપ્તાહના પહેલા.

Source link

Read also  લોર્ડસ્ટાઉન મોટર્સે ફોક્સકોન પર રોકાણમાંથી પાછા ફરવાનો પ્રયાસ કરવાનો આરોપ મૂક્યો છે