બેંકનો ભય વૈશ્વિક બજારોને ઉઠાવી લેતો હોવાથી શેરોમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો છે


બેંકનો ભય વૈશ્વિક બજારોને ઉઠાવી લેતો હોવાથી શેરોમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો છે

Source link

See also  ચાઇના વિરોધ ક્લેમ્પડાઉન વચ્ચે 'શૂન્ય કોવિડ' ને સરળ બનાવવા માટે આગળ વધે છે