ખાલી કરાયેલી અફઘાન મહિલા ટીમમાં ‘ખોટા’ ફૂટબોલરોનો સમાવેશ થાય છે

તે કહે છે કે જ્યારે તેણે સ્થળાંતર કરાયેલા લોકોની યાદી જોઈ ત્યારે તેને આશ્ચર્ય થયું કે શું તેમાંથી કોઈએ ક્યારેય હેરાત ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડની મુલાકાત લીધી હોય તો, રાષ્ટ્રીય ટીમ માટે રમ્યા હોય તો: “મેં યાદીમાં એવા લોકોને જોયા છે જેમણે પહેર્યા પણ નથી. હેરાતમાં ફૂટબોલ સ્ટ્રીપ.”

Source link

See also  ટાયર નિકોલ્સના અંતિમ સંસ્કારમાં ગુસ્સો અને પરિવર્તનની આશા