ઓસ્ટ્રેલિયાએ કેવી રીતે ‘સ્ટોપ ધ બોટ્સ’ પ્લેબુક લખી

ઋષિ સુનાક દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલ નીતિ સૂત્ર એ જ છે જે ઓસ્ટ્રેલિયામાં 10 વર્ષ પહેલા ઉપયોગમાં લેવાયું હતું.

Source link

See also  Yahoo તેના 20% કર્મચારીઓની છટણી કરશે